Chuyện xưa nay

 

CHUYỆN XƯA NAY

Ngày xưa phá núi mở đường
Ngày nay phá núi xem thường nhân dân
Ngày xưa khí phách quân nhân
Ngày này giả cốt doanh nhân làm càng
Ngày xưa vệ quốc lên đàng
Ngày nay lấp biển, phá ngàn hại dân.
Ngày xưa vị quốc quyên thân
Ngày nay lên núi làm quân vô loài.
Xưa nay chỉ cách một hai
Một nên công tích hai tài gian thương.


Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét